Druki do pobrania


Dokumenty wymagane przy dostarczeniu próbki na badanie włośni:

Dokument 1 - Protokół - użytek własny

Dokument 2 - Oświadczenie dla myśliwych


WYMAGANE DOKUMENTY dla lekarzy ubiegających się o wyznaczenie:

Oferta wyznaczenie

Oferta wyznaczenie pomocnicze

Oświadczenie zleceniobiorcy

Lista załączników


Inne druki i wnioski:

Pełnomocnictwo: plik do pobrania

Wniosek o wydanie świadectwa dla towarów przeznaczonych do krajów trzecich plik do pobrania

Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia dla bydła z miejsca pochodzenia (gospodarstwa) do miejsca gromadzenia zwierząt plik do pobrania

Wzór wniosku o zatwiedzenie projektu technologicznego plik do pobrania

Wzór wniosku o zatwierdzenie zakładu plik do pobrania

wzór wniosku O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARIIplik do pobrania